WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:44 回復:0 發表於 6 天前
本主題由 212love 於 4 天前 解除高亮
累計簽到︰2052 天
連續簽到︰1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

晴日 Sunny.Daze., 2019.[MKV / 9.24G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
p2600603277.webp.jpg
, t5 ]; T5 [/ t. I7 o! d) m1 e% d) v+ R: w1 S
◎译 名 晴日
3 N4 `: F. `& i  g- W◎片 名 Sunny Daze2 s" L+ K7 _4 M0 P2 }( P& A' q
◎年 代 2019. D  }, _- J- k/ u) H8 ~
◎产 地 美国
1 m+ m: \# D, H6 z) [2 ]( ^( H! v◎类 别 剧情7 Z4 b% Z+ N  X6 H/ m
◎语 言 英语5 `' k* V  j" R% _$ P
◎上映日期 2019-04-13(美国)
$ V7 S4 u4 g: {7 z◎IMDb评分 5.3/10 from 68 users4 u6 M, e' \1 i3 @& {5 L; N, z! B, b
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt83237780 Y1 J$ T+ o" h% w) D* s
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users* S% G8 w+ t! [2 `" i7 O3 A; i% K
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35052182/
; ^0 i- |+ G5 K1 X◎片 长 95分钟& a& E; R; _+ @( y
◎导 演 詹森·威尔斯 Jason Wiles$ C6 U) a* |5 R8 W) ]
◎编 剧 詹森·威尔斯 Jason Wiles; |' z$ `: d: S8 X, D  l- [
◎主 演 詹森·威尔斯 Jason Wiles9 R" F. l  _6 a" `
   迈克尔·比奇 Michael Beach: g: ^. k# R+ \; x6 u, J* r; Q
   朗尼·查维斯 Lonnie Chavis
: L. k: \; f& D! w7 Y, i0 v5 e; _( }& s* A

% N+ ^" t& Q$ V. O8 c- p/ i◎标 签 美国 | 剧情 | 2019 | 迈克尔·比奇 | 詹森·威尔斯 | 美国电影 | 瞟了一眼 | 没细看1 B$ ]' ]/ I' o
- d5 H9 Z1 |( z$ h/ F! c6 J$ [
◎简 介 ) m9 W) N+ |; Z) l: G6 a: [# l( I

: \# J9 a) B: F: \  q6 i. P2 J A life-altering friendship is formed between a man and 11 year old child after the passing of the boy's father.4 c; t8 P- x) U7 h7 s
Video
9 k! P( U0 M" l( W4 F2 pID : 1
4 u$ @; S, T* ]3 w- ]Format : AVC
" E( t. j% d2 k0 H7 pFormat/Info : Advanced Video Codec
/ V' E! c0 W* {3 x$ UFormat profile : [email protected]5 u& I3 i9 c. B8 R+ ^
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
/ s5 |+ \' Z  N# pFormat settings, CABAC : Yes$ `8 I3 ^  A6 T7 w7 w1 d2 I
Format settings, Reference frames : 4 frames
. N  [% u( C4 z& L- B5 u5 ^. ?Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC' O8 `: w/ v8 r" M% a- B/ }3 V
Duration : 1 h 30 min6 o7 o- l2 p+ i7 d8 Q! e
Bit rate : 11.4 Mb/s/ M5 u3 z, c! h/ `1 s
Width : 1 920 pixels
# O( v0 x4 H5 e; D  A" BHeight : 800 pixels# u* `1 I" M5 Z; t' U6 \6 a
Display aspect ratio : 2.40:16 \4 }1 ]$ ]  Y( `) {0 |* ]( X
Frame rate mode : Constant1 F* |7 w2 U% k+ _
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS3 T1 a) I% P0 A0 E$ W
Color space : YUV7 k' b  L- ?4 N) G5 h  \
Chroma subsampling : 4:2:08 m+ F$ C9 U$ ?7 q- ]
Bit depth : 8 bits% e- ~% _8 c8 h1 L" L
Scan type : Progressive
& F! F( A1 D. k6 Z1 f* [, wBits/(Pixel*Frame) : 0.3095 s" B% i# y6 L
Stream size : 7.22 GiB (78%)' S2 F6 K# @+ w+ d: B9 l+ b
Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [[email protected] X86_64]
% o* I  _. h$ W# N" v6 g6 q; D5 L1 WEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
# E  D- }+ E! T6 w3 l" hLanguage : Chinese
8 E. ?( M+ r' r/ T/ UDefault : Yes
: H# O) j; d  o7 h2 \0 M$ tForced : No
$ z5 K( o4 R0 h6 I. b2 S9 a& V( y9 Y- w
Audio
6 ]) d3 t' T, B# a: A5 }( _3 q$ l' AID : 2
, @" p$ Z; g/ g; H5 Q! CFormat : DTS XLL) r& l* ]9 Z0 C& K1 w' ~- P, r) a
Format/Info : Digital Theater Systems
+ i7 _- V2 S; ^% ~$ Z8 r. v; c3 P  KCommercial name : DTS-HD Master Audio5 K% j) [3 [/ t0 f; ]. T* f
Codec ID : A_DTS) g# E& u1 d# k  S* w
Duration : 1 h 30 min! r8 A, w8 W+ `6 L' ]- E
Bit rate mode : Variable3 Z* j  C0 a  `, z0 b/ P: d
Bit rate : 3 154 kb/s
6 L* g1 C  W/ {" @& xChannel(s) : 6 channels0 e9 e8 K3 o. @& o. K2 S8 `# b
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
) {% N$ Q5 u7 l# B/ _  e0 i4 ]Sampling rate : 48.0 kHz/ {4 M/ h) G6 B3 k" w# P! p
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)$ o: D6 o" _" C* j+ A6 L" L& D# B
Bit depth : 24 bits
; \& I# \) X, B6 Z* HCompression mode : Lossless
$ S+ o, B' \4 A8 }Stream size : 2.00 GiB (22%)
1 M' r/ g- B& m8 S, E5 dLanguage : English3 C. e: `+ x: w
Default : Yes
% B& y3 {- ?7 NForced : No1 G" O- {! x4 M+ P8 P- O
) \6 _+ ^& X' k' J& F" w2 G% ~, y
Text #1
# X1 u9 I/ W9 u2 M2 ~1 xID : 3
$ N7 b! C4 |* V# C+ }& E+ XFormat : UTF-8% D# w% S/ b4 M/ W, _* g! ]! O* o7 n
Codec ID : S_TEXT/UTF8
- C4 ^4 h! X8 @2 \$ HCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 h! m7 x, @; ADuration : 1 h 30 min, ~- y( [. b7 s" ]* a$ b) u5 t
Bit rate : 70 b/s$ t5 I* x6 u! K1 l) V, a) R
Count of elements : 1875
3 Y3 P$ s: Z+ |Stream size : 46.7 KiB (0%)
8 `7 _2 _# v; F8 `6 T% e# LTitle : English-SRT
9 r; \( k8 x, C3 n- e+ P* \2 mLanguage : English2 V6 N- M% j6 `( m2 W8 Q
Default : Yes: ~0 W' a9 q4 h' B$ J
Forced : No
  t$ H/ r, P3 \4 a9 \$ r! J: l5 n3 `5 [3 p! a9 @9 K  ^) R
Text #2
* ^( p$ P5 v: v. L" M* M( bID : 4* V! L7 R% S3 {: u: [6 Q/ p
Format : PGS0 r( g5 X% [# w; o
Muxing mode : zlib
, ?3 g5 x# @5 P  kCodec ID : S_HDMV/PGS2 N* b/ i/ a' l$ D# k% `
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 O& _6 i1 C- @0 t4 @$ J6 H# o8 WDuration : 1 h 30 min
- N; b% t4 P! L( e6 |  nBit rate : 34.8 kb/s; `& |2 ]6 X) v" f- {, H) M
Count of elements : 4188
0 L  O  v, `. i4 O0 \! ]3 ^Stream size : 22.6 MiB (0%)- {3 j# h6 @: f
Title : English-PGS. j) ^1 G, r# O+ `5 }
Language : English
0 [1 k  h/ D$ m& w- w# ADefault : No, k, T7 v2 m& c4 c7 v
Forced : No
9 W$ D$ ?8 X) B5 ^& S
0 V/ W- l/ r/ Y" D6 x

8 M. ?; ]  {! u3 h

晴日. MKV.torrent

46.71 KB, 下載次數: 0

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部