WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:165 回復:1 發表於 6 天前
本主題由 212love 於 4 天前 解除高亮
累計簽到︰2052 天
連續簽到︰1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

黑人為王 Black.Is.King., 2020.[MKV / 5.24G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 音樂 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
p2614567409.webp.jpg 8 q! v: E& j% A. g

' l% p1 |2 b1 Q7 Q7 b5 [$ F◎译 名 黑人为王
5 r* w4 B$ @& t8 D/ S◎片 名 Black Is King
" Z7 ^! H6 `) Z8 g" Y& L5 Z◎年 代 20202 U' \, }" a1 k: r; |3 l# ]
◎产 地 美国& v% c1 w# M; e& y: K
◎类 别 音乐
1 g# _/ R6 w  v- M/ j* W( J% d◎语 言 英语3 g: [. E  E5 ^" m5 f  l, r
◎上映日期 2020-07-31(美国)
, u# e, Y/ A5 i# m. J◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12607910
/ ?" b& d/ f% t3 |6 p  o◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
; V0 ^: V$ M$ M& S" o; i◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35121296/2 f* \" ]' s8 ^) f: W& g
◎片 长 85分钟
$ F  R" H4 u; n3 C! V. s: [◎导 演 山姆·布里兹·巴扎乌勒 Sam Blitz Bazawule / 碧昂丝 Beyoncé( y4 X' U: E! y
◎编 剧 碧昂丝 Beyoncé6 Z, l, J4 }* _0 s% p
◎主 演 碧昂丝 Beyoncé0 M) h* k* a' r

% ^5 w4 [( {, [7 S7 f1 X8 {( \& s" A
9 t' D" g. f9 ^, l" ]◎标 签 Beyoncé | Disney+ | 2020 | 碧昂丝 | 音乐 | 女王行为 | 傻逼影视剧系列 | 美国
  \# N7 m/ h/ y6 E9 o' O; Y$ g; f* f8 d. b1 w* I! e
◎简 介 1 }' K$ S, n, Z7 d7 R
& [! z' k4 h, {, [* _
 碧昂丝自编自导自演的短片。该短片重现了电影“狮子王”的音乐,故事围绕黑人国王和王后为寻找自己的王冠的故事。
5 Z) w) E7 i4 ]1 C* x" Q+ bVideo: T$ p! w' v. x  f% W0 y& X1 ^
ID : 1
$ ]# ?! z! _0 w3 p! vFormat : AVC  m7 l1 e, y# Z4 ^
Format/Info : Advanced Video Codec
$ V4 i, w. h! V; z1 v2 cFormat profile : [email protected]
, n5 p. Y; u% K, K$ E3 B) K7 eFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
- m/ ?- I/ R1 }+ D7 _) `Format settings, CABAC : Yes9 D; |+ a1 }) r  L) d
Format settings, Reference frames : 4 frames/ [/ e5 n+ j7 |: n% a4 B
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC5 T& N, `/ `8 d
Duration : 1 h 25 min
! I3 w" H- W: [* A7 R; hBit rate mode : Variable) L( T0 ?! h# l  J. n
Bit rate : 8 470 kb/s( X' a9 D" f: `+ w7 `
Maximum bit rate : 12.7 Mb/s, ^3 Y+ i3 B$ a. u4 O9 u* y8 @0 Z
Width : 1 920 pixels8 [  Y7 T$ C* x1 l( N9 i- g" S9 T& p
Height : 1 080 pixels7 h' n  p2 r( a% B' Z7 b7 W
Display aspect ratio : 16:9
3 H1 U3 U8 C3 b* V- R4 D7 v) W% {- VFrame rate mode : Constant
" x2 J( P1 V, H/ J; _: R2 @Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
$ G4 Z4 A0 C  j3 J0 B# q. i+ _Color space : YUV2 t1 U2 A6 ?" C$ l1 h& [1 I
Chroma subsampling : 4:2:0
: K" b$ {7 y# |3 U9 r! rBit depth : 8 bits
1 V! C$ ?& o$ w. J% a( {Scan type : Progressive  U& Q# P5 O9 g, I# Z& `
Bits/(Pixel*Frame) : 0.170
1 u: {/ N( F* h0 Q$ ~Stream size : 5.08 GiB (97%)" }/ c' X" w& f' Q" \
Default : Yes
) ?& L  r7 y7 S; v; B% BForced : No
4 i) e$ x% C" g/ {8 D+ e; `" B/ bColor range : Limited
4 g, u+ p1 ~  w7 A, xColor primaries : BT.7097 n/ E* M4 k/ `+ e- D4 k* l) p
Transfer characteristics : BT.709
: O# z; e6 V" WMatrix coefficients : BT.709
; J" J+ H% Z/ T: d$ M5 E3 p. f" V/ a& `+ k; g* }; ]
Audio" b( p6 Z. j6 w, W" P& g. f
ID : 2
5 M; r1 H, _7 p$ u7 _* SFormat : E-AC-3% r- W" X% S9 p7 E$ y" ?
Format/Info : Enhanced AC-3: J  B) f( S6 ?6 I" H6 Z
Commercial name : Dolby Digital Plus- m) {: E6 s+ J' W3 i6 U# Z- J0 h+ e" T
Codec ID : A_EAC3, ^+ S. D4 P5 P, q
Duration : 1 h 25 min
. @) k; P/ G4 h) I7 F/ ?3 b5 {Bit rate mode : Constant$ O7 c8 f1 R6 ~3 G2 v
Bit rate : 256 kb/s
' X1 C2 Q% j/ D; Q8 FChannel(s) : 6 channels9 [( s9 l! I% e- S
Channel layout : L R C LFE Ls Rs0 o2 t; _, j/ i" l5 O2 v6 o/ x
Sampling rate : 48.0 kHz0 o9 s/ A/ @- m: R
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 b2 n( k7 t# x3 ^Compression mode : Lossy) Q2 `, t; T& F9 O
Stream size : 157 MiB (3%)& _7 s3 m9 ]( ^' m
Title : English1 x% v% F8 e/ O# c7 U
Language : English* c4 a0 ?8 r5 c9 I  `
Service kind : Complete Main
+ _- H; }0 P" w0 t6 w) |. }Default : Yes
5 X' Q' ^, {2 I4 ]% p6 yForced : No
$ z( k/ }! U5 c6 J- z3 M! N/ K" Y1 R% z' d; ~3 r. ^
Text #1
. o8 L# H% h5 P$ Y  Q  |. j  @ID : 3% y8 W" U  x, h+ U3 @1 T8 D6 }
Format : UTF-8( S5 V4 `2 q7 N. N5 m1 X
Codec ID : S_TEXT/UTF8
% y  B# P% F5 K0 |. l( iCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text! P2 s2 E& w1 M
Duration : 1 h 24 min- G) ]- `7 P  d6 D
Bit rate : 87 b/s% ?: k% f1 ~7 M& n3 P/ O
Count of elements : 1261  R5 D4 \" u2 s4 ?) \  C
Stream size : 54.3 KiB (0%)
# Y9 `3 B% @8 M! B* z" Y- |Language : English
4 F" q/ e0 E# X& v: i) t3 T; y4 |Default : Yes+ x5 `* J6 o: F8 Q8 J: A
Forced : No
: E/ Z# E; G, \" o4 }" X0 W" b5 L4 {6 c% e
Text #26 h! w9 `) j. C' n4 ?
ID : 4
! ^1 J6 o7 M( L! U% {Format : UTF-8
1 Y+ r5 @& t/ V% c; CCodec ID : S_TEXT/UTF81 H, V6 K6 m0 r9 }' e! R" e
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 _) ~3 A+ l6 P5 L" d1 J; v- P
Duration : 1 h 25 min
0 \5 L/ A1 @" \' k1 |6 }$ P+ IBit rate : 14 b/s
7 o" F$ [4 @; H6 q+ P" S8 f$ S0 u6 V* tCount of elements : 1898 o) s  q. E2 s8 D5 Y+ q# ~
Stream size : 9.06 KiB (0%): Q  ?$ I6 y3 P: D( @3 c  N- h- [' G- P4 c
Language : Danish
- Z: v* n8 Z0 v; `, u7 T6 A- w: U3 w; EDefault : No
, p$ S( w* F) Q) T7 o3 A% ^Forced : No  S) O* U! W3 r% P0 j
+ ?' _* G* C$ E$ m0 ]' t  y, _6 |
Text #3
, H5 U/ Y; L2 V5 `6 r. V# R) |ID : 5
' |9 J2 |, G/ TFormat : UTF-89 }! C' {0 Z2 |1 r7 N( c
Codec ID : S_TEXT/UTF86 Z: M" h4 o! K4 E* R
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
* b9 L- u/ [7 [1 i# r; WDuration : 1 h 25 min$ u8 i) t6 M! b( w3 H; @( y4 z
Bit rate : 14 b/s- K7 h( s. D. @1 S
Count of elements : 2290 y5 E7 q. y& r. Z0 i7 N
Stream size : 9.26 KiB (0%)
) d" z" d+ w8 l  S$ k% Q# D' eLanguage : German3 ?5 s& O; L; Z, R4 l
Default : No" e% F6 [5 n4 B
Forced : No4 ~, t; ^# Z. {& ~) c1 j
4 T5 E* N0 C0 d  B5 p1 R, w
Text #4+ T2 e' ^8 d8 c" v2 R/ T/ n
ID : 6
0 Z1 U- `) t- G" c; YFormat : UTF-8
7 X; C# E( i* h' @; oCodec ID : S_TEXT/UTF8
9 P2 y5 I( b! k3 {% lCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
) n7 [9 A5 N+ z8 hDuration : 1 h 25 min
! M  d/ _& g0 JBit rate : 14 b/s
4 _0 R0 }- d9 T" N; e$ iCount of elements : 221* c$ F. }7 J. Z! x, G9 Z9 E+ B" l" L( }; v
Stream size : 8.95 KiB (0%)# a' }! w4 v1 s% H/ H9 F2 `
Language : Spanish
5 {# i+ Q* j4 p4 c" R8 ~Default : No
- [' P1 e7 z, j! p: wForced : No
5 s; |$ J+ s& t; A6 _
$ ~2 k1 |8 E1 W% RText #5
7 F7 W- ?4 H" c% xID : 7
. R7 Q. Q5 L7 n' H- s9 `Format : UTF-8) H& a7 u+ |& C  F' T
Codec ID : S_TEXT/UTF8' N: h# F% \& |/ K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( r: k% F" f$ G) q9 d1 qDuration : 1 h 25 min. Z& Z; L. u5 j, c8 H. |
Bit rate : 14 b/s
) |) v+ _1 Q7 _  qCount of elements : 220
5 w; H  u+ d3 {/ G- H9 BStream size : 8.90 KiB (0%)
2 @4 b% i) ^4 LLanguage : Finnish. o" Q! t4 g9 `( e
Default : No
$ G9 y- h) W$ n. {6 Y5 E& d9 a" wForced : No! e( t& M! I: @( W8 K3 @, x, v8 f/ H
4 z; r" P8 J3 Q$ {
Text #6& J8 S0 e2 D% u+ q7 e$ |
ID : 8
" a0 I0 C3 }- [) }5 \! Z( e2 TFormat : UTF-8
* L" C1 Q8 S8 [; dCodec ID : S_TEXT/UTF84 Z3 p, `" D* J6 o) B0 U3 G
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 C8 p7 ]2 h: e- J) C8 A7 ^8 T
Duration : 1 h 25 min
% K" ]- `0 x# v2 s6 y! I. C9 nBit rate : 14 b/s. J0 P5 y* @# |0 f
Count of elements : 220
) K3 l6 b! k. D7 e% S7 ~1 @! XStream size : 9.04 KiB (0%)& C2 w; f* }1 v4 H
Language : French4 r3 w7 f* P0 F, |7 k: q6 `
Default : No; y! I# E1 u& b# G2 V
Forced : No% I0 K# L9 U& B! x

9 r1 i) h$ S6 R/ p% R2 NText #7# J. D. E  \. [' `0 ^0 f
ID : 9
3 E" F; y9 n9 I3 }0 U$ K6 JFormat : UTF-8
: ]9 V# X8 b- V' ~8 O# [. }/ ^: zCodec ID : S_TEXT/UTF8
' V5 u6 L# R6 Q+ L) ^Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 O" k  P+ o0 ~0 g5 a5 F1 fDuration : 1 h 25 min
0 Q7 `" [$ u* F$ KBit rate : 14 b/s1 J, a$ O9 W$ q5 c! Q) O1 D( l
Count of elements : 220
5 I9 G0 e( N1 R$ ?5 j/ S4 ~  AStream size : 9.28 KiB (0%)1 X- J  f: i) Y; G- \1 B+ X8 C, p
Language : Italian
5 |' n5 i% s5 b4 D. _+ \Default : No& W4 d  z/ F7 P( F/ Q8 W7 B( a
Forced : No
. v- S# P& `' u5 {9 K/ g( W8 C  _. b+ H
Text #8
& _9 v! G1 f/ Q$ W# V1 O/ }ID : 108 ]5 ?1 v  I; b$ p' {
Format : UTF-8
- s- m% O  M1 o+ C6 ?2 KCodec ID : S_TEXT/UTF8
7 `& F7 ?/ S: N& `9 _& t7 R4 aCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text% @: k; t; }4 ^; U1 T
Duration : 1 h 25 min! Z! o4 x4 Z3 Y7 L+ G0 N  C3 ~% G
Bit rate : 12 b/s
* P7 [$ q$ B1 ^0 ~3 }Count of elements : 221
. y  F2 \( K2 P; B) GStream size : 7.81 KiB (0%)
; g- t6 d) `, A# l% W9 l8 CLanguage : Dutch: M: o2 u- p# N3 h' R5 e
Default : No7 t6 Z0 b( J# a6 B
Forced : No) E# o3 m4 P. _2 J5 ?+ }' G$ p. j2 F

: i6 a% e/ X. n% ]6 C4 Z' b& aText #9  f/ Z$ ?% Y, K7 _1 g  n
ID : 11
; m; [' r: U( ]5 [2 k. y) \Format : UTF-82 z$ a3 u" I  I7 M9 d* Y) C/ |
Codec ID : S_TEXT/UTF8
7 u  \$ g+ A* O- FCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 ^! Z% h! X# n/ tDuration : 1 h 25 min; F& W9 Y1 x! ?7 E
Bit rate : 14 b/s
7 w0 ?- C* _0 g0 ~' W2 ZCount of elements : 223
* b% r$ Q( U' W! B2 lStream size : 8.86 KiB (0%)0 [- K! U9 h" \4 [$ Y: d; C# I
Language : Norwegian: X" j9 e  q8 R0 A" p
Default : No
8 w2 `" a1 ~7 K( LForced : No
: f; T8 J( P2 j6 l
7 n; o& t% ?6 W8 e6 y. v5 l" [Text #10) j7 f' n# ?# Z
ID : 12
) v: x" ]$ b5 K3 kFormat : UTF-8. V# G# O% f: E
Codec ID : S_TEXT/UTF8- ~: I4 r8 k9 k- U% \- P8 C
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 X* T/ Z: u7 X5 WDuration : 1 h 25 min
, U% S- o1 q: ^" H# L# Q: PBit rate : 13 b/s0 ?; V: }; h/ S: L4 ~) o* A
Count of elements : 221
1 E' h/ H9 n0 h- _* yStream size : 8.37 KiB (0%)
7 W8 R+ |( t) q1 HLanguage : Polish
6 Q6 H9 h, g8 X, [5 ]4 eDefault : No3 N  \- l! e( z% Q
Forced : No
, }& R; U5 [0 ~- K- H
9 ?4 i" S9 f% }Text #11* M: F' A+ c7 w, D8 ^2 e' W
ID : 13
( v" y& z3 W/ O  v5 BFormat : UTF-8
, e5 Z6 n3 n/ \Codec ID : S_TEXT/UTF8  e0 V* ^3 T% x3 C3 ?- K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
7 i  U) g2 n  Y! ~' P0 lDuration : 1 h 25 min  G8 _" N+ Z- D* y5 Y
Bit rate : 14 b/s
; {( L! @# ]7 O. w. ^Count of elements : 2201 U; X& T! j) H2 O  c7 F
Stream size : 8.82 KiB (0%), F0 U! \& G( S! S
Language : Portuguese0 h) x7 w+ p+ u
Default : No% J& R" [* `% |; W# l; w. D8 D
Forced : No
( k. G" x* {9 \
9 |  i, @9 F/ }7 K1 AText #12
* `  T$ t) P( U  m' e; K% q/ ~% f# xID : 14
& x' L. E8 D4 k  O( e+ hFormat : UTF-8) k  t) x* s2 Z$ L! e
Codec ID : S_TEXT/UTF8
9 p& b0 U$ u- N  w+ T7 p5 X7 |Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( r! s9 M9 Z( T" _( w) Z
Duration : 1 h 25 min
1 h& `% E' d) K. I% V# RBit rate : 14 b/s/ ~! c5 k2 s8 X" k) W- L
Count of elements : 223  m' N* s7 }, z" a) w8 `
Stream size : 8.80 KiB (0%)
3 s2 r5 g( O: A8 v1 x( JLanguage : Portuguese: j4 f0 M& V1 N- l/ C- E1 r
Default : No4 c9 b" I% O+ K3 r$ L* a
Forced : No, w' L) U$ Y' r) ?. M; [1 h$ \

: I( P  W) H, C. Y, qText #13' K, f$ j3 ^- q2 ]
ID : 15. n/ y- e! W6 b$ R  H6 @8 S
Format : UTF-8, f1 u" Q" W& ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8: F- w4 H" O; e, d
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  z0 ~( M8 Y: S1 x' ^
Duration : 1 h 25 min
9 z& T; A+ G& U# Y( N, ^. tBit rate : 13 b/s
2 r% p) {' P; \Count of elements : 160( B2 Z2 l( h: ^
Stream size : 8.41 KiB (0%)% Q  b: C$ K" a
Language : Swedish) `: V5 L/ X) I9 c$ [
Default : No
! P% t4 ]! Y5 d+ B* j: vForced : No
p2615762152.webp.jpg
' I$ E* [% p: d7 G" y1 t
: q& h/ k" @* T# l" v7 g" \ p2615768601.webp.jpg + a) n5 @2 @' h; o
: A; b. L0 \$ c4 F
p2615808466.webp.jpg
) L" @3 t: A  j5 i0 [
3 ?; L: ~& }  D: r4 g5 h7 g4 ^9 ^ p2615808473.webp.jpg
* t% d! t: ~# F
/ z. a" V  D# `# P3 V/ F8 e+ i) r p2615808475.webp.jpg
- W) ?9 K1 o7 G0 ?2 D/ l
0 R  N7 h9 O" E8 I8 k2 Z$ H7 S 黑人為王. MKV.torrent (26.71 KB, 下載次數: 5)
累計簽到︰2 天
連續簽到︰2 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部